PnCze26

Stanowisko Ogólnopolskiej Koalicji "Rozwój TAK - Odkrywki NIE", w sprawie roli węgla brunatnego w polskiej energetyce oraz przyszłości branży zajmującej się jego wydobyciem

16 czerwca br. Prezydent RP, Premier, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Minister Energii, Minister Środowiska, Wojewodowie Marszałkowie woj. Wielkopolskiego, Dolnośląskiego, Łódzkiego, Lubuskiego, Kujawsko - Pomorskiego otrzymali do wiadomości stanowisko Ogólnopolskiej Koalicji "Rozwój TAK - Odkrywki NIE", w sprawie roli węgla brunatnego w polskiej energetyce oraz przyszłości branży zajmującej się jego wydobyciem.

Stanowisko Koalicji jest odpowiedzią na przesłane do najważniejszych osób w Państwie stanowisko central związkowych kopalni węgla brunatnego, w którym domagają się one uznania węgla brunatnego jako gwaranta bezpieczeństwo energetycznego o strategicznym znaczeniu oraz cyt: „odrzucenia w całości polityki klimatycznej Unii Europejskiej”.

 

Mając silny mandat społeczny - czytamy w stanowisku Koalicji - w postaci m.in. prawomocnych referendów, licznych protestów, tysięcy podpisów pod listami i apelami, debat publicznych oraz ekspertyz i opracowań naukowych, od blisko dekady przekazujemy polskim władzom jasny sygnał: Nie ma żadnego uzasadnienia dla kontynuacji wydobycia węgla brunatnego za pomocą najbardziej archaicznej, niszczącej środowisko metody jaką jest odkrywka !

Jako Koalicja "Rozwój TAK - Odkrywki NIE", nie zgadzamy się na kontynuację węglowej polityki energetycznej, którą wspierają kopalniane związki działające w imię krótkowzrocznych interesów jednej, wąskiej grupy zawodowej kosztem pozostałych obywateli naszego Państwa, którzy mają niezbywalne prawo do życia i pracy, czystej wody, powietrza i nieskażonej ziemi.

To nie węgiel, a właśnie woda, powietrze, przyroda i polska żywność są zasobami strategicznymi, które należy chronić!

Jako obywatele domagamy się: jak najszybszego opracowania i przyjęcia Polityki energetycznej Polski do 2050 roku, zgodnej z założeniami polityki klimatyczno-energetycznej UE, rozpoczęcia debaty publicznej nad w/w dokumentem i kierunkami transformacji energetycznej w nadchodzących dekadach; opracowania programów strategicznych restrukturyzacji rynków pracy w regionach górniczo - energetycznych węgla brunatnego.

          

Nasze postulaty obejmują:

  • podjęcie rzeczywistego dialogu ze społecznościami przeciwnymi budowie nowych kopalni odkrywkowych z regionów południowej i północnej Wielkopolski, województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i dolnośląskiego prowadzącego do ponad politycznej zgody co do kierunków niskoemisyjnej transformacji gospodarki w tych regionach,    
  • uwzględnienie negatywnego stanowiska samorządów terytorialnych gmin zagrożonych budową nowych odkrywek oraz ochroną złóż w odniesieniu do wykazu złóż strategicznych węgla brunatnego, zaprzestania uznawania inwestycji węglowych jako inwestycji celu publicznego,
  • trwałe zabezpieczenie gmin przed archaicznymi projektami odkrywkowej eksploatacji złóż węgla brunatnego przez odpowiednie zmiany w ustawie prawo geologiczne i górnicze.

Uważamy, że władze naszej ojczyzny, mają obowiązek przekazać wiarygodną informację opinii publicznej i związkom zawodowym, iż sektor węgla brunatnego owszem, otrzyma realne wsparcie w procesie koniecznej restrukturyzacji, jednak jej finałem musi być stopniowe odejście od odkrywkowego wydobycia węgla. Pierwszym krokiem transformacji powinno być powstrzymanie się od budowy nowych odkrywkowych kopalni węgla brunatnego !

Wzywamy - czytamy dalej w stanowisku - do jednoznacznego i szczerego określenia przez władze wykonawcze i ustawodawcze naszego kraju kwestii dalszego funkcjonowania branży węgla brunatnego.

Nie można pracowników tego sektora utwierdzać w iluzji, że węgiel brunatny, podobnie jak inne paliwa kopalne, ma świetlaną przyszłość… należy jednak pomóc pracownikom by proces restrukturyzacji przebiegł łagodnie z poszanowaniem praw pracowniczych oraz szacunkiem wobec dorobku zawodowego i kwalifikacji ludzi związanych z odchodzącym do przeszłości przemysłem wydobywczym.

 

Pełna treść stanowiska Koalicji w zal. plik pdf.  

 

Pobierz załącznik:
Początek strony