W czwartek 23 kwietnia 2020 roku grupa organizacji pozarządowych razem z ruchami klimatycznymi wysłała list otwarty do Zygmunta Solorza-Żaka, głównego udziałowca węglowej spółki Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. List jest odpowiedzią…
W 2013 r. przeprowadzono ankietę wśród 3 000 pracowników towarzystw ubezpieczeniowych wysokiego szczebla, w celu zidentyfikowania najpoważniejszych zagrożeń dla branży. Znaczna większość wskazała, że największym globalnym niebezpieczeństwem jest „nowa, wysoce…
Rekordowa strata netto w wys. prawie 4 mld zł Grupa PGE - w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. wykazała 3 961 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 1 498 mln…
Kryzys spowodowany Covid-19 oznacza dla sektora bankowego konieczność doraźnego działania zmniejszające jego gospodarcze skutki, ale także pilną potrzebę uwzględnienia w swoich politykach ryzyka kolejnych pandemii. Najważniejszym punktem takiej strategii powinno…
Dotychczasowa koncesja wygasa w kwietniu 2020 r. Pozwolenie na kontynuację wydobycia zostało przyznane na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego.
Polskie władze po cichu przedłużyły koncesję wydobywczą dla kontrowersyjnej odkrywki Turów pomimo sprzeciwu Republiki Czeskiej, europarlamentarzystów oraz Czechów i Niemców z przygranicznych miejscowości. W interesie spółki Skarbu Państwa oraz jednej…
Branża ubezpieczeniowa jest poddawana coraz większej presji ze strony aktywistów, społeczeństwa i własnych pracowników. Oczekuje się od nich, że przestanie wspierać firmy, które przynoszą szkodę środowisku. Wiele największych towarzystw już…
18 marca został opublikowany raport Banking on climat change. Fossil fuel finance report 2020. Podsumowuje on działania 35 banków w finansowaniu przemysłu paliw kopalnych i zaznacza i ich wiodącą rolę…
Najwięksi światowi ubezpieczyciele i inwestorzy wycofują się z przemysłu węglowego, pod wpływem zmniejszającego się popytu i presji ze strony działaczy na rzecz klimatu. Ograniczenie inwestycji jest dla nich opłacalne, ponieważ…
5 marca 2020 do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego została złożona petycja podpisana przez 13 000 osób z Polski, Niemiec i Czech. Jej celem jest zablokowanie planowanej przez Polską Grupę Energetyczną…
Strona 7 z 25
Początek strony