PtLip28

Kancelaria Prezydenta, Premiera i Sejmu RP odpowiada, Ministerstwo Energii milczy...

W czerwcu br.  jako Fundacja  przesłaliśmy   władz  naszego  państwa  stanowisko Koalicji Rozwój TAK - Odkrywki NIE " w sprawie roli węgla brunatnego w polskiej energetyce oraz przyszłości branży zajmującej się jego wydobyciem - w odpowiedzi uzyskaliśmy pisemne zapewnienie, że nasze postulaty stanowią istotny materiał, który jest analizowany w Kancelarii Prezydenta. Podobnie Kancelaria Sejmu informuje, że pismo ze stanowiskiem Koalicji zostało przekazane do sejmowych Komisji ds Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała sprawę do Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego pisząc  " przekazuję, według kompetencji, skierowane do Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło pismo z dnia 16 czerwca 2017 r. Fundacji „Rozwój Tak - Odkrywki Nie" przekazujące stanowisko Ogólnopolskiej Koalicji „Rozwój Tak - Odkrywki Nie" w sprawie roli węgla brunatnego w polskiej energetyce oraz przyszłości branży zajmującej się jego wydobyciem. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi Zainteresowanym, ewentualnie w uzgodnieniu z innymi właściwymi organami, z kopią do wiadomości Prezesa Rady Ministrów." 
Jak do tej pory, Minister Tchórzewski nie zajął stanowiska.  Stanowisko zajął za to Wiceminister Energi Grzegorz Tobiszowski - 5 lipca br. (w Pulsie Biznesu) powiedział: "Podtrzymujemy wolę, by węgiel brunatny nadal był obecny w polskim miksie energetycznym. A to oznacza, że konieczne jest uruchomienie nowych kopalni odkrywkowych, w szczególności projektów Złoczew i Ościsłowo". 

 Przypomnijmy, że postulaty Koalicji "RT-ON" , przedstawione w naszym stanowisku obejmują: 
- podjęcie rzeczywistego dialogu ze społecznościami przeciwnymi budowie nowych kopalni odkrywkowych z regionów południowej i północnej Wielkopolski, województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i dolnośląskiego prowadzącego do ponad politycznej zgody co do kierunków niskoemisyjnej transformacji gospodarki w tych regionach, 

 - uwzględnienie negatywnego stanowiska samorządów terytorialnych gmin zagrożonych budową nowych odkrywek oraz ochroną złóż w odniesieniu do wykazu złóż strategicznych węgla brunatnego,

 - zaprzestania uznawania inwestycji węglowych jako inwestycji celu publicznego,  trwałe zabezpieczenie gmin przed archaicznymi projektami odkrywkowej eksploatacji złóż węgla brunatnego przez odpowiednie zmiany w ustawie o prawie geologicznym i górniczym.
 Domagamy się: jak najszybszego opracowania i przyjęcia Polityki energetycznej Polski do 2050 roku, zgodnej z założeniami polityki klimatyczno-energetycznej UE, rozpoczęcia debaty publicznej nad w/w dokumentem i kierunkami transformacji energetycznej w nadchodzących dekadach; opracowania programów strategicznych restrukturyzacji rynków pracy w regionach górniczo - energetycznych węgla brunatnego.

 

Początek strony